ئۇيغۇر دوكتۇرلىرى

16594126tustt8tfzov2zkئىزدەش ئاسان بولسۇن دەپ باش ھەرپ بويىچە تېزىپ قويدۇم.
1. ئابدۇقادىر ھوشۇر ( تىببىي ، ياپونىيە )
2. ئاسىيە ( تىببىي ، فرانسىيە )
3. ئارزۇگۈل غۇلام ( بېيجىڭ پەن تېخنىكا ئۇنىۋېرستېتىدا )
4.ئالىم تۇرسۇن ( مۇھىت ئىلمى ، ئۇيغۇرىستان ) ، بېيجىڭدا
5. ئابدۇسالام جالالىدىن (جۇغراپىيە، ياپونىيە)
6. ئابدۇقادىر تاش ( ئاخبارات ، ئامېرىكا ) سە’ئۇدىدا قازا قىلغان
7. ئابدۇشۈكۈر ئېلىيۇف ( فىزىكا ) ئۆزبەكىستان
8. ئاينۇر ئابدۇرازاق ( كومپيۇتۇر ، ئامېرىكا)
9. ئايجامال ئابدۇراھمان ( ماتىماتىكا ، گېرمانىيە )
10. ئايگۈل مۇھەممەد ( ماتىماتىكا)
11. ئابدۇۋەلى كېرىم ( ئەدەبىيات ، ئۇيغۇرىستان )
12. ئايقىز قادىر ( ئۇيغۇرىستان)
13. ئابدۇرەشىد جەلىل قارلۇق ( جەمئىيەتشۇناسلىق ، تۈركىيە ) بېيجىڭدا
14. ئابدۇشۈكۈر ئابدۇرەشىد.  مۇناسىۋەتلىك ئۇچۇرى
15. ئابدۇرېھىم تۇرسۇن ( پەلسەپە ، قىرغىزىستان ).
16. ئابدۇۋاسىت غولام (جۇغراپىيە، ئامىرىكا) ھازىر ئامىرىكىدا
17. ئابدۇسەمىي ئابدۇراھمان ( سەنئەت ، ياپونىيە )
18. ئابدۇرېھىم ئايتبايېۋ
19. ئابدۇخېلىل ئابدۇرېھم ( تىلشۇناسلىق ، ياپونىيە )
20. ئابدۇرېھىم راھمان ( تىلشۇناسلىق ، ئۇيغۇرىستان )
21. ئابلىكىم ياسىن ( تۈركلوگىيە ، ئۇيغۇرىستان) ھازىر ئۈرۈمچىدە
22. ئابلەت قادىر ( يېزا ئىگىلىك ، ياپونىيە )
23. ئابدۇرەشىد ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
24. ئاسىيە كېرىم ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
25. ئابلەھەت ئەبدۇلھىمىد ( تەبى’ئىي پەن ، ياپونىيە )
26. ئابلىز ھىمىد ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
27. ئالىم ئابدۇراھمان ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
28. ئالىمجان ئىدرىس ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
29. ئابدۇكېرىم ئابدۇللا ( تەبىئى’ي پەن ، ياپونىيە )
30. ئابدۇلېتىپ ئابدۇللا ( تەبى’ئىي پەن ، ياپونىيە )
31. ئابدۇغېنى ئابدۇرېھىم ( تەبى’ئىي پەن ، ياپونىيە )
32. ئابدۇغوپۇر ئابدۇكېرىم ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
33. ئابدۇرە’ئوپ پولات  ( تۈركلوگىيە ، تۈركىيە ) ھازىر بېيجىڭدا
34. ئايسىما مىرسۇلتان ( تۈركلوگىيە ، گېرمانىيە)
35. ئابلەت سەمەد ( تۈركلوگىيە ، گېرمانىيە
36. ئاسىيە ( ياپونىيە )
37. ئابدۇرېھىم يۈسۈپ ( تىببىي ، روسىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
38. ئايتىللا خالىق ( سەنئەت ، ئۆزبەكىستان ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
39. ئالىم پەتتار ( تىببىي ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
40. ئابلىمىت ئابدۇقادىر ( جۇغراپىيە ، ئۇيغۇرىستان )
41. ئابدۇقادىر ئوبۇل ( تەبئى پەن ، ئۇيغۇرىستان)
42. ئابدۇرەشىد ئابدۇۋەلى ( ماتىماتىكا ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
43. ئاسىمە نىياز ( ئاخباراتچىلىق ، بىلوروسىيە) ، ھازىر ئۈرۈمچىدە.
44. ئادالەت ئېسىيىۋا ( مۇزىكا ، كانادا ) ھازىر كانادادا
45. ئابدۇرەشىد ياقۇب ( تۈركولوگىيە ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر گېرمانىيەدە
46. ئادالەت قاسىم ( تىببى ، روسىيە ) ، ھازىر ئۈرۈمچىدە
47.ئازات سۇلتان (ئۇيغۇرىستان)
48. ئەزىز نارىنبايوپ ( پەلسەپە ) قىرغىزىستان
49. ئەنۋەر ھەسەن ( چارۋىچىلىق ، ياپونىيە )
50. ئەسئەت سۇلايمان ( ئەدەبىيات ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
51. ئەركىن سىدىق ( فېزىكا ، ئامېرىكا ) ھازىر ئامېرىكىدا
52. ئەنۋەر سەمەد قورغان ( ئەدەبىيات ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر كانادادا
53. ئەخمەدجان ئابلىز ( فىزىكا ) ئۈرۈمچىدە
54. ئەلى ( ئارخى’ئولوگىيە )
55. ئەخمەتجان تۇرسۇن ( خېمىيە ، فرانسىيە )
56. ئەركىن شېرىپ ( ئامېرىكا)
57. ئەركىن ( تىببىي ، ياپونىيە )
58. ئەركىن ئابلىز ( مال دوختۇرلۇق ، ياپونىيە )
59. ئەركىم ھامۇدۇن (تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
60. ئەركىن ئىباراھىم ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
61. ئەخمەتجان ( تىببىي ، ياپونىيە )
62. ئەخمەد مۇھەممەت ( مال دوختۇرلۇق )
63. ئەخمەت نىياز ( ئىقتىسادشۇناسلىق )
64. ئەركىن ( قانۇنشۇناسلىق )
65. ئەنۋەر ئابدۇللا ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
66. ئەنۋەر غېنى ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
67. ئەنۋەر ياسىن ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
68. ئەنۋەر ھامۇد ( پەخرىي دوكتۇر ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
69. باتۇر باقى ( ئېكىلوگىيە › ئۇيغۇرىستان ) ھازىر بېيجىڭدا
70. بەختىيار تۇرسۇن ( تارىخ ، قازاقىستان ) ، ھازىر ئۈرۈمچىدە
71. بىلال ئېلىياس ( ماتىماتىكا ، ياپونىيە )
71. باھارگۈل زىياۋۇددۇن ( فرانسىيە )
72. بارات ئابدۇرېھىم ( تىببىي ، ياپونىيە )
73. پەرھاد تۆمۈر ( تىببيىي ، ياپونىيە )
74. پەرھاد كېرىم ( تىببىي ، فرانسىيە )
75. پەرھاد ئېلى ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
76. پەرھاد مىجىت ( تەبى’ئى پەن ، ياپونىيە )
77. پەرھاد نىيازوف ( فىزىكا ، ئامېرىكا)
78. پەرھاد ھۈسەيىن ( كانادا)
79. پەرھاد ھۆسەيىن ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
80. پەرىدە ئابلىز ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
81. پەرىدە يامادا ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر ياپونىيەدە
82. پولات ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
83. پولات تۇرسۇن ( تىببىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
84. پەرھاد ئەخمەد ( تەبى’ئىي پەن ، ياپونىيە)
85. پەخرىدىن ھىسامىدىن ( ئاخباراتچىلىق ، رۇسىيە )
86. پەرھاد ئابدۇرېھىم ( تىببى ، ياپونىيە)
87. پەرھاد ئېلى ( تەبئى پەن ، ياپونىيە )
88. پىدا ئۆمەربەگ ( تىلشۇناسلىق ، ئۆزبەكىستان ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
89. پەرھاد كېرىم (تىببى ، فرانسىيە)
90. پەرھاد ئابدۇقادىر ( گى’ئولوگىيە ، ئۇيغۇرىستان)
91. پەيزۇللا زەيدۇن ( مۇھىت ئىلمى ، ياپونىيە ) ھازىر ياپونىيەدە
92. تالىپ ئاتاجان (تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
93. تاھىر ئابدۇقادىر ( تىببىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
94. تاشپولات تېيىپ ( جۇغراپىيە، ياپونىيە ) ، ھازىر ئۈرۈمچىدە
95. تىلمان كەرىمباي ( سانا’ئەت ، روسىيە ) ھازىر روسىيەدە
96. توختى تۇنىياز ( تارىخ ، ياپونىيە )
97. تاشپولات روزى ( ئېلىكتىر ، ياپونىيە) ، ھازىر ئامېرىكىدا
98. تاشمۇھەممەد روزى ( ئامېرىكا) ، ھازىر ئامېرىكىدا
99. تامارا ئەلىباقىيىۋا ( سەنئەت ، روسىيە )
100. تۇرغۇنجان ئابدۇكېرىم ( ئۇچۇر ئىلمى )
101. تۇرسۇنجان توقاي ( تىببي › فرانسىيە )
102. تۇغلۇقجان تالىپوۋ ( تىلشۇناسلىق ، قازاقىستان)
103. تۇرسۇنجان ئابلىكىم ( پەلسەپە )
104. مەلىكە ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
105. مەھمۇد ئابلا ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
106. مەھمۇد خالىق ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
107. مەھمۇد ياسىن ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
108. ماھىنۇر ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
109. مۇرھت دۆلەت ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
110. مەدەنىيەت نىياز ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
111. مەدەتگۈل جۈمەباي ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
112. مەرھابا غوجەخمەت ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە) ھازىر ئامېرىكىدا
113. مۇنىردىن ياسىن ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە)
114. مۇنىرە مىرقاسىم ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
115. مۇختار چوڭ ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
116. مۇختار مەخسۇت ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
117. مەترېھىم سايىت ( تۈركولوگىيە ، تۈركىيە ، كاندىدات ) بېيجىڭدا
118. مۇنەۋۋەر ھەبىبۇللا ( تىلشۇناسلىق ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر بېيجىدا
119. مۇرات كېرىموۋىچ ھەمرايوپ ( فلولوگىيە ، روسىيە ) ، قازا قىلغان
120. مەمتىمىن غېنى ( سانا’ئەت پەنلىرى ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
121. مەدىنە ئابلىكىم ( فېزىكا ، ئەنگىلىيە ).
122. مەمتىمىن ئەلا ( پەلسەپە ، بېلگىيە )
123. مەمتىمىن ئەلا ( ئامېرىكا ، ئېنزھىنىرلىق )
124. مىجىد ( سە’ئۇدىي ئەرەبىستان، )
125. مەھمۇد ئۆمەروپ ( تىببىي ، روسىيە ) قازا قىلغان
126. مۇنىردىن ياسىن ( فېزىكا ، ياپونىيە )
127. مۇختەر ئەنەيتۇللا ( يېزا ئىگىلىگى ، ياپونىيە )
128. مۇھەممەدجان ئابدۇقادىر ( سانا’ئەت ، ياپونىيە )
129. مۇختەر ئەھەت ( فېزىكا ، ياپونىيە ) ھازىر ئامېرىكىدا
130. ماھىرە ( تىببىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
131. مۇقىيت ( تىببىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
132. مېھراي ( فرانسىيە )
133. مۇختەر زاكىر
134. مۇھەممد ئابدۇقادىر ( تىببىي ، ئۇيغۇرىستان )
135. مۇھەممەد ئىمىن ( تىببىئىي ، ئامېرىكا )
136. مەغپىرەت (فرانسىيە)
137. مۇيەسسەر توختى( فىرانسىيە)
138. مەمتىمىن ھاشىم
139. مۇخپۇل ئابلىز ( تىببىي )
140. رەنا قاسىم ( تىببى ، ياپونىيە) ، ھازىر ئۈرۈمچىدە
141. راھىلە داۋۇت ( فلوكلور ، ئۇيغۇرىستان ) ، ھازىر ئۈرۈمچىدە
142. رىشاد ئابباس ( تىببىي ، ئامېرىكا) ھازىر ئامېرىكىدا
143. رەيھانگۈل بەكتۇر ( فېزىكا ، ئامېرىكا) ، ھازىر ئامېرىكىدا.
144. رەيھانگۇل پەتتار ( ما’ئارىپشۇناسلىق ، ياپونىيە )
145. رادىل ئابلا ( ئوزۇقلۇق ، پەخرىي دوكتۇر) ھازىر ئۈرۈمچىدە
146. رېشاد ئابدۇرۇسۇل ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
147. ئىدرىس ئاۋۇت ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
148. ئىلھام قەشقىرى ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
149. ئېلىيار ساۋۇت( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
150. ئىسھاقوپ ( تارىخ ، قازاقىستان)
151. ئېلىيار سابىت ( تەبى’ئىي پەن ، ياپونىيە)
152. ئىلھام ئېلى ( تەبى’ي پەن ، ياپونىيە )
153. ئىسمايىلجان ئەخمەد ( تىببى ، ياپونىيە )
154. ئېلىيار شەيىخىدىن ( تىببى ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
155. ئىسمايىل نۇرۇللا ( خېمىيە ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر شى’ئەندە
156. ئېلى ھىسامۇدۇن ( ئاستۇرنومىيە ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
157. ئىمام ھاجى ھەبىبۇللا ئۈرۈمچىدە
158. ئىقبال ( فرانسىيە )
159. ئىقبال تۇرسۇن ( ئەدەبىيات ، ئۇيغۇرىستان )
160. قەيسەر مىجىت ( ئىقتىساد ، ئامېرىكا )
161. قاھار بارات ( تۈركلوگىيە ) ھازىر ئامېرىكىدا
162. قەيسەر ئابدۇقادىر ( تىببىي ، ياپونىيە ) ھازىر شىۋىتسارىيەدە
163. قۇربانجان روزى (فېزىكا ، ئامېرىكا) ، ھازىر ئامېرىكىدا
164. قادىر ھەسەنوپ ( فىلولوگىيە )
165. خالمۇرات غوپۇر ( تىببى، روسىيە) ھازىر ئۈرۈمچىدە
166. خەمىت ھىمىت ( جۇغراپىيە ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
167. خەيرىگۈل ( روس ئەدەبىياتى )
168. خېلىل قۇربان ( يېزا ئىگىلىك )
169. خەمىد زاكىر ( ئالتايشۇناسلىق ، ئامېرىكا)
170. خەمىت سىدىق ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
171. كۆرەش سىدىق ( فىزىكا )
172. كۆرەش ئىبراھىم ( فىزىكا ، بېلگىيە) ، ھازىر بېيجىڭدا
173. كۆرەش مامۇتجان ( ياپونىيە )
174. كېرەم ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
175. كامالىددىن نىزامىددىن ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
176. كېرەم ئېلى ( باغۋەنچىلىك ، ياپونىيە )
177. غەيرەت ئابلىكىم ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
178. غەيرەت ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
179. غاپپار پەتتار ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
180. غەيرەت تۇردى ( مۇھىت ئىلمى ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر بېيجىڭدا
181. غەيرەت تۇرسۇن ( تەبى’ئى پەن ، ئۇيغۇرىستان )
182. غوجەخمەت سەدۋىقاسوۋ ( تىلشۇناسلىق ، دوكتۇر ، ئاكادېمىك)
183. غەيرەت تۇرسۇن ( مۇھىت ئىلمى)
184. غالىب مۇھەممەد ( ماتىماتىكا ، گېرمانىيە ) كانادادا
185. غەيرەت توختى ( كومپيوتېر، ياپونىيە )
186. غېنى غوپۇر ( ماتىماتىكا )
187. غالىب قۇتلۇق ( فېزىكا ، ياپونىيە)
188. دىلارە دۆلەت ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
189. دىلمۇرات بارات ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
190. دولقۇن قەمبىرى ( ئارخى’ئولوگىيە ) ھازىر ئامېرىكىدا
191. دىلمۇرات تىلىۋالدى ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
192. دىلنۇر پەيزۇللا ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
193. دىلشاد ئابلا ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
194. دىلشاد ھىمىد ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
195. دىلشاد قەشقىرى ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
196. دولقۇن يۇنۇس ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
197. دىلشاد ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە ) ، ھازىر ئامېرىكىدا
198. دولقۇن رەھمىتۇللا ( تىببىي ، ياپونىيە )
199. دىلمۇراد ( ئىقتىساد )
200. دېلشاد ھېۋىزۇللا ( كومپيوتېر، ئەنگىلىيە )
201. دولقۇن يۇنۇس
202. گۈلنىسا زەيدۇن ( تىببىي ، ياپونىيە ) ھازىر ئامېرىكىدا
203. گۈلمىرە ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
204. گۇلنار قۇربان ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
205. گۈلنىسا كېرەم ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
206. گۈزەلنۇر ئابلىز ( ئۈرۈمچىدە )
207. گۈلنار ئوبۇل
208. قەلبىنۇر قۇربان ( ماتىماتىكا ، ئامېرىكا)
209. قى’ئەن جى ( شاڭخەي توڭجى ئۇنۋېرستېتىدا)
210. قەلبىنۇر مۇھەممەد ( فلوكلور )
211. قۇربان نىزامىددىن ( ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
212. ساھىبجامال دۆلەت ( فېزىكا ، گېرمانىيە )
213. ساتتار نىياز ( يېزا ئىگىلىك ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
214. شادىيە ئىبراھىم ( ئۇيغۇرىستان )
215. شەمشىنۇر ئابدۇراھمان ( ماتىماتىكا ) ئۈرۈمچىدە
216. شۆھرەت دۆلەت ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر كاندادا
217. شۆھرەت مۇتەللىپوۋ ( بى’ئولوگىيە ، روسىيە ) ھازىر ئامېرىكىدا
218. شاۋكەت قادىر ( ماتىماتىكا ، ئۆزبەكىستان)
219. ھەسەنجان سابىت ( ماتىماتىكا ، ئامېرىكا)
220. ھەسەنجان ئابلىز ( فولىكلور،ئۇيغۇرىستان )
221. ھەكىمە ئەرشىدىن ( ما’ئارىپشۇناسلىق ، ئەنگىلىيە ) ، ھازىر ئۈرۈمچىدە
222. ھۆرنىسا تۇرسۇن ( فېزىكا ، ياپونىيە ) ھازىر ياپونىيەدە
223. ھاجى ئەكبەر ئەيسا ( تىببىي دورىگەرلىك ، ئۇيغۇرىستان) ھازىر ئۈرۈمچىدە
224. ھەدىيە مۇھەممەد ( ئەدەبىيات ، ئۇيغۇرىستان )
225. ھەمراگۈل ساۋۇت ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
226. ھۆرنىسا تۇرسۇن ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
227. ناھىرە مەخمۇت ( تىببىي پەن ، ياپونىيە )
228. نىزامىددىن جاپپار ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
229. نۇرمۇھەممەد ئاقنىياز ( تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
230. نۇرمۇھەممەد ئەھەد ( تىببىي )
231. نەبىجان تۇرسۇن ( تارىخ ، روسىيە) ، ھازىر ئامېرىكىدا
232. نىغمەت رەشىدى ( تىببىي ) ھازىر تۈركىيەدە
233. ئوسمان ئىسمايىل ( فلولوگىيە ، قازاقىستان ) ئۈرۈمچىدە
234. ئۆمەرجان ئابلا (تەبئىي پەن ، ياپونىيە ) ھازىر ئامېرىكىدا.
235. ئۆمەرجان ساۋۇت(تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
236. ئۆمەرجان ئېلى ( فېزىكا ، ئۇيغۇرىستان ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
237. ئۆمەر مۇھەممەد ( تىببىي ، ياپونىيە )
238. ئۈمىد خالق ( تەبى’ئىي پەن ، گېرمانىيە )
239. لىتىپ توختى ( تىلشۇناسلىق ، ئامېرىكا ) ھازىر بېيجىڭدا
240. ياسىن ھوشۇر ( تارىخ ، روسىيە ) ھازىر بېيجىڭدا
241. يۇلتۇز ئابدۇللا ( ئەدەبىيات ، ئامېرىكا) ھازىر مالايسىيادا
242. يالقۇن يۈسۈپ (تەبئىي پەن ، ياپونىيە )
243.يالقۇن (تەبئىي پەن، فىرانسىيە)
244. ياسىن ئەھمەد ( كومپيوتېر)
245.ۋاھاپ خالىق (جۇغراپىيە، فىرانسىيە)
246. ۋارىسجان ئابدۇكېرىم جانباز ( كومپۇتېر ، فرانسىيە)
247. زەپەر ئابلىز ( تىببى ، روسىيە ) ، ھازىر بېيجىڭدا
248. زەبىبۇللا ( جۇغراپىيە ، فرانسىيە )
249. چىمەنگۈل ھوشۇر ( تىببى ، ياپونىيە ) ھازىر ئۈرۈمچىدە
250. لالە ( تىببىي ، ئامېرىكا) ھازىر ئۈرۈمچىدە
كەم قەلغانلىرى:
251.ئابدۇرۇسۇل (فىزىكا، ئۇيغۇرىستان)
252.ئارسلان ئابدۇللا (فولىكلور، ئەنگىلىيە،ھازىر ئۇيغۇرىستاندا)
253.ئەسقەر ھەمدۇللا (ئۇچۇر تېخنىكىسى، ئۇيغۇرىستان)
254.ئاينۇر ئەزىم (يېزا ئىگىلىك، ياپونيە، ھازىر ئۇيغۇرىستاندا)
255.ئەلشىر قۇربان (مۇھېت ئىلمى، ئۇيغۇرىستان)
256.قاھار سامساق (ياپونىيە)
257.غېنى ئابدۇرېھىم (ياپونىيە)
258.ئوسمان ئىلى (خېمىيە، ئۇيغۇرىستان)

بۇنىڭدىن سىرت، ھازىر دوكتۇرلۇقتا ئوقۇۋاتقانلار 600 دىن كۆپرەك. چۈشۈپ قالغانلار قانچىلىك بۇنى ئۇقمايمەن. يۇقارقىلاردا خاتالىق بولۇپ قالسا، كەچۈرەسىلەر!

 

بەھىرلەپ قويۇڭ

بۇنىمۇ كۆرۈپ بېقىڭ

ۋەتەن مىللەت ئۈچۈن بەسلىشەيلى

ۋەتەن مىللەت ئۈچۈن بەسلىشەيلى ھۆرمەتلىك ئۇيغۇرىستانلىق قېرىنداشلار، دۈشمىنىمىز خىتاي دۆلىتى بىز – ئۇيغۇر مىللىتىنى قىرغىن …

ۋەتەن، مىللەتنىڭ پىداكارلىرىنى قوللىيالامدۇق؟

ۋەتەن، مىللەتنىڭ پىداكارلىرىنى قوللىيالامدۇق؟ ئۇيغۇرلار ئەسلىدىنلا ئۇيۇشقان، قىيىنچىلىقتىمۇ، ئاسايىشلىقتىمۇ، غەم- قايغۇ، شات – خۇراملىقتىمۇ ئۆز …